Kiến Thức

4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký

Thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp tài sản gắn liền với đất; Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; Thế chấp tàu biển là biện pháp bảo đảm phải được đăng ký. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biện pháp an ninh phải được đăng ký

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 quy định về thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. ký các biện pháp bảo mật.

4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký

Nghị định nêu rõ, các biện pháp bảo đảm phải đăng ký bao gồm:

a) Thế chấp quyền sử dụng đất;

b) Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được xác nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

d) Thế chấp tàu biển.

Các biện pháp bảo mật được đăng ký theo yêu cầu bao gồm:

a) Thế chấp động sản khác;

b) Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất;

c) Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai; mua bán máy bay và tàu thủy; mua bán động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Nghị định cũng quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay.

Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải phân công đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trung tâm Đăng ký tài sản và giao dịch thuộc Cục Đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản và tài sản khác không thuộc thẩm quyền đăng ký. có chữ ký của các cơ quan chức năng nêu trên.

Người yêu cầu đăng ký có thể nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm theo một trong các phương thức sau:

1. Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

2. Nộp trực tiếp;

3. Qua đường bưu điện;

4. Qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin ngay trong ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký, cung cấp thông tin trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết thì không quá 03 ngày làm việc.

Nghị định cũng quy định cụ thể việc công bố thông tin về biện pháp bảo đảm. Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình, Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin đến Sở Tài nguyên và Môi trường để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở này. Thông tin công bố bao gồm: Tên dự án, địa chỉ dự án, bên bảo lãnh, bên nhận bảo đảm, tài sản thế chấp, thời điểm đăng ký.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *