Kiến Thức

Cách xác định vị trí việc làm

Nhiều người thường nghe đến vị trí việc làm của công chức, tuy nhiên có thể họ vẫn còn mơ hồ về khái niệm này. Xác định và xác định vị trí việc làm có vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản lý công chức, viên chức hiện nay.

Vị trí việc làm là gì? Xác định vị trí việc làm thế nào?

1. Vị trí công việc là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu, ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, đơn vị. cơ quan. chức vụ, đơn vị. Đây cũng là cơ sở để tuyển dụng, đề bạt và điều động công chức.

Trong khi đó, vị trí việc làm đối với viên chức là công việc, nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng. (theo Khoản 1 Điều 7 Luật Viên chức 2010).

Đây cũng là căn cứ để xác định số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức để tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 41/2012 về vị trí việc làm của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và Khoản 3 Điều 3 Nghị định 36/2013 về vị trí việc làm của viên chức. nhân viên có vị trí Công việc được chia thành:

– Chức vụ do một người đảm nhiệm;

– Chức vụ do nhiều người đảm nhiệm;

– Vị trí công việc bán thời gian.

Qua đó có thể hiểu vị trí việc làm của công chức là công việc gắn với chức danh của một người và phải căn cứ vào đó để tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức.

2. Cách xác định vị trí việc làm chính xác nhất hiện nay

Căn cứ vào các quy định trên, có thể xác định vị trí việc làm của công chức, viên chức theo các tiêu chí sau:

– Nguyên tắc: Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp thực tiễn; Mỗi vị trí đều gắn với một chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp…

– Căn cứ để xác định: Tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc; Mức độ phức tạp, quy mô công việc; Mức độ hiện đại hóa văn phòng, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin …

– Phương pháp tích hợp…

Như vậy, căn cứ vào nhiều yếu tố để xác định vị trí việc làm của công chức, viên chức nhưng nhìn chung việc xác định vị trí việc làm giữa công chức, viên chức là như nhau.

3. Sắp tới, công chức, viên chức được trả lương theo vị trí việc làm?

Hiện nay, tiền lương của công chức, viên chức được trả theo hệ số lương, mức lương cơ sở và được tính theo công thức:

Mức lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó, hệ số của từng ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 / NĐ-CP.

Lương cơ sở là một con số cố định, tăng dần theo từng năm, là căn cứ để tính lương trong bảng lương, phụ cấp và một số chế độ khác của cán bộ công chức.

Có thể thấy, cách trả lương hiện nay còn nặng về bình quân, mang tính chất “ngang hàng”, chưa nêu bật được năng lực của từng công chức, viên chức cũng như chưa thể hiện được sự phân cấp trong ngạch. công chức và các chức danh chính thức khác nhau.

Đồng thời, tại Nghị quyết 27-NQ / TW, Bộ Chính trị cũng khẳng định, việc xác định tiền lương hiện nay chưa thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương.

Vì vậy, cải cách tiền lương là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ bắt buộc. Về vấn đề này, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 27 là:

Xây dựng và ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hành.
Cụ thể, công chức, viên chức sẽ có 02 bảng lương mới được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo từ năm 2021 trở đi:

– Bảng lương chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã;

– Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Qua đó, cần đảm bảo các nguyên tắc xếp lương sau:

– Mức lương chức vụ phải thể hiện được thứ bậc trong hệ thống chính trị: Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì xếp lương theo chức vụ đó, giữ nhiều chức vụ thì chỉ được xếp lương cao nhất cho chức vụ …

– Mức độ phức tạp của công việc như nhau, mức lương như nhau;

– Điều kiện làm việc cao hơn bình thường và được ưu đãi theo công việc bằng phụ cấp theo nghề …

Như vậy, có thể thấy, sắp tới, việc xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm đã khắc phục được những bất cập trong biên chế hiện nay. Qua đó, nâng cao vai trò, vị trí của từng vị trí việc làm cụ thể gắn với từng đối tượng công chức, viên chức khác nhau.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *