Kiến Thức

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội là gì? Đây là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn, vì nước ta là nước đi theo chủ nghĩa xã hội. Hãy cùng tìm hiểu về câu hỏi này trong bài viết dưới đây.

1. Chủ nghĩa xã hội là gì

Chủ nghĩa xã hội được tiếp cận theo bốn nghĩa cơ bản:

 • Đó là phong trào thiết thực của cuộc đấu tranh của nhân dân lao động chống lại giai cấp thống trị;
 • Hệ tư tưởng, lý luận phản ánh lý tưởng giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công;
 • Là một khoa học xã hội chủ nghĩa, một khoa học về sứ mệnh của giai cấp công nhân, về các quy luật và quy luật chính trị – xã hội của quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản. thứ nhất là chủ nghĩa xã hội;
 • Đó là một hệ thống xã hội hiện thực tốt đẹp, xã hội xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Chủ nghĩa xã hội là một hình thức chính trị mới và tiến bộ. Bởi vì chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng xây dựng một nhà nước công bằng, văn minh và dân chủ cho nhân dân. Với sự lãnh đạo của chủ nghĩa xã hội, một nhà nước sẽ có thể đưa ra những chính sách cụ thể về chủ trương, đường lối để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Như nhà nước ta là nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

Như vậy, chủ nghĩa xã hội được hiểu đơn giản là một hệ tư tưởng chính trị chủ yếu được hình thành từ thế kỷ 19. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi có kết quả sáng tạo và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

2. Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội luôn có những đặc điểm riêng như sau:

 • Cơ sở sản xuất – kỹ thuật là nền sản xuất công nghiệp hiện đại: Nền công nghiệp hiện đại sẽ đưa nền kinh tế phát triển, từ đó cũng nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân.
 • Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và xác lập quyền sở hữu công cộng đối với tư liệu sản xuất chính. Xóa bỏ những mâu thuẫn trong xã hội và hình thành xã hội vì lợi ích của mọi người.
 • Chủ nghĩa xã hội tạo ra một phương thức tổ chức kỷ luật lao động mới, vì chủ nghĩa xã hội là xã hội vì nhân dân nên cần phải thay đổi hình thức tổ chức kỷ luật lao động cho phù hợp.
 • Chủ nghĩa xã hội bảo đảm sự bình đẳng cho mọi người về khả năng sáng tạo và hưởng thụ.
 • Chủ nghĩa xã hội là nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân, tính phổ cập của nhân dân, thực hiện quyền và lợi ích của nhân dân.
 • Chủ nghĩa xã hội đã giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột để có một nhà nước công bằng, bình đẳng, tiến bộ, tạo môi trường phát triển tốt đẹp cho con người.

Những đặc điểm trên là nét riêng biệt của chủ nghĩa xã hội, chúng thể hiện sự tiến bộ và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa so với các kiểu nhà nước khác. Vì vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước tốt nhất cho một xã hội mới cao đẹp, lý tưởng vì nhân dân.

3. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đặc điểm cơ bản của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là từ bỏ chủ nghĩa tư bản.

Bên cạnh đó, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam còn có những đặc điểm sau:

 • Xuất thân trong một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp.
 • Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ diễn ra mạnh mẽ, thu hút tất cả các nước ở những mức độ khác nhau.
 • Thời đại ngày nay vẫn là thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội cho dù các nước Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ.

Việc Việt Nam lựa chọn đi lên thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một quyết định đúng đắn của Nhà nước ta.

Như vậy trên đây là những tìm hiểu của chúng tôi về Chủ nghĩa xã hội.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *