Kiến Thức

Có trích lục bản đồ địa chính thì được cấp Sổ đỏ?

Trích lục bản đồ địa chính để cung cấp và xác thực thông tin về khu đất. Vậy, hộ gia đình, cá nhân có được sử dụng trích lục bản đồ địa chính để làm Sổ đỏ không?

Mua đất chưa được cấp sổ đỏ nhưng có trích lục bản đồ địa chính được không?

Đất có trích lục có được làm Sổ đỏ không?

1. Trích lục bản đồ địa chính là gì?

Theo Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT, trích lục bản đồ địa chính là tài liệu bao gồm các thông tin về thửa đất, bao gồm:

– Số thứ tự của thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất.

– Diện tích khu đất.

– Mục đích sử dụng đất.

– Tên chủ sử dụng đất, địa chỉ thường trú.

– Những thay đổi của thửa đất so với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

– Bản vẽ sơ đồ thửa đất, bao gồm thửa đất và chiều dài các cạnh của thửa đất.

Như vậy, trích lục bản đồ địa chính là một hình thức cung cấp và xác thực thông tin thửa đất.

2. Bản đồ địa chính không phải là yêu cầu cấp sổ đỏ

Điểm b Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP quy định công việc của Văn phòng đăng ký đất đai khi đăng ký, cấp Giấy chứng nhận như sau:

“Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính mà hiện trạng ranh giới sử dụng đất có sự thay đổi hoặc kiểm tra trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có)”

Theo quy định trên, một số trường hợp khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành trích lục bản đồ địa chính để phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận như đối chiếu diện tích, kích thước của Giấy chứng nhận. , ranh giới thửa đất, v.v.

Như vậy, trích lục bản đồ địa chính không phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nói cách khác, trích lục bản đồ địa chính không phải là tài liệu chứng minh đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được cấp Giấy chứng nhận khi có đủ điều kiện có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (căn cứ Điều 100 và Điều 101 Luật Đất đai 2013). ).

Có giấy tờ về quyền sử dụng đất là việc hộ gia đình, cá nhân có một trong các loại giấy tờ sau đây ghi nhận quyền sử dụng đất:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian thực hiện chính sách ruộng đất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Cộng hòa. Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

– Giấy tờ thanh lý, định giá nhà ở gắn liền với đất ở; hồ sơ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật ..

Trên đây là quy định về việc có được sử dụng trích lục bản đồ địa chính để làm Sổ đỏ hay không? Theo quy định, trích lục bản đồ địa chính không phải là tài liệu chứng minh điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chỉ dùng để đối chiếu ranh giới, diện tích, kích thước thửa đất. Dù có trích lục bản đồ địa chính hay không thì khi được cấp Giấy chứng nhận vẫn phải đáp ứng các điều kiện mới được cấp.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *