Kiến Thức

Hiến pháp là gì? Đặc điểm của Hiến pháp

Việt Nam là một quốc gia hợp pháp, tuân theo hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp là gì? Đặc điểm của Hiến pháp.

Hiến pháp

1. Hiến pháp là gì?

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác đều được xây dựng và ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.

2. Đặc điểm của hiến pháp

Đặc điểm của hiến pháp

Hiến pháp quy định nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước.

  • Hiến pháp xác lập hệ thống tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Đó là sự thiết lập hệ thống các cơ quan nhà nước, quy định nguyên tắc hoạt động, thẩm quyền và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Chỉ có Hiến pháp mới có thẩm quyền quy định việc thành lập hoặc bãi bỏ các cơ quan này. Mọi văn bản quy phạm pháp luật sau khi hiến pháp chỉ có thể cụ thể hóa hiến pháp chứ không thể quy định mới về cơ quan nhà nước.
  • Hiến pháp quy định hệ thống chế độ xã hội của nhà nước (chế độ kinh tế, chính trị, quốc phòng, xã hội, an ninh, đối ngoại) làm cơ sở xã hội trong tổ chức quyền lực nhà nước. Với những quy định khác nhau về chế độ xã hội sẽ quyết định bản chất của nhà nước và cách thức tổ chức quyền lực của nhà nước khác nhau.
  • Hiến pháp không chỉ quy định các cơ quan trung ương mà còn quy định các cơ quan địa phương, như ở Việt Nam không chỉ quy định Chính phủ và Quốc hội. Hoặc các cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp chính quyền địa phương.
  • Hiến pháp thể hiện quyền lực nhà nước:

– Các quy định về chính thể nhà nước

– Xác định hình thức và cấu trúc của nhà nước; phân cấp quyền hạn giữa các bộ phận, chủ thể trong cơ cấu đó

3. Nội dung cơ bản của Hiến pháp

Hiến pháp (sửa đổi) gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày đảm bảo đúng mức độ là đạo luật cơ bản, ổn định. Lâu đài. Dưới đây là một số nội dung cơ bản của Hiến pháp (sửa đổi):

  • Về bản chất của Nhà nước và nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước

Điều 2 của Hiến pháp (sửa đổi) kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, thể hiện rõ bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; khẳng định nền tảng vững chắc của chính quyền nhân dân là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

  • Về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 4)

Khẳng định tính chất lịch sử, cần thiết, khách quan về sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II)

Chương II khẳng định tầm quan trọng của quyền con người, quyền cơ bản của công dân, thể hiện nhất quán đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc thừa nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền, quyền và nghĩa vụ của con người. dịch vụ công dân cơ bản.

  • Về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thành phần kinh tế (Điều 51)

Để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nước ta, Hiến pháp (sửa đổi) quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, khẳng định vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước quyết định kinh tế nhà nước. hướng dẫn và điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  • Làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (Điều 64)

Hiến pháp (sửa đổi) đã quy định “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân” tại Điều 64; còn các vấn đề khác về quốc phòng, an ninh, trật tự. , an toàn xã hội được quy định tại các điều 65, 66, 67, 68 và các nội dung khác của Hiến pháp (sửa đổi).

Hãy tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Tài liệu của chúng tôi.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *