Kiến Thức

Lập di chúc hợp pháp thế nào?

Làm thế nào để lập di chúc hợp pháp vào năm 2022? Hiện nay, để ngăn chặn những trường hợp rủi ro như giả mạo di chúc, lập di chúc giả của một số đối tượng nhằm lợi dụng quyền thừa kế. Người lập di chúc cần thực hiện các bước lập di chúc theo quy định của pháp luật để di chúc hợp pháp. Hãy đọc bài viết của METABOLICCOOKINGREVIEWS.ORG để biết chi tiết.

DI CHÚC NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC XEM LÀ HỢP PHÁP? - Pháp Luật Toàn Dân

1. Di chúc hợp pháp là gì?

Pháp luật quy định có hai hình thức di chúc gồm di chúc bằng văn bản và di chúc miệng, có thể đánh máy hoặc viết tay. Vì di chúc là văn bản, lời nói thể hiện ý chí, nguyện vọng của người để lại đối với tài sản của mình, di chúc mang tính chất riêng tư và bí mật nên di chúc thường không được công khai hoặc rất nhạy cảm. Ít ai biết người lập di chúc còn sống từ bao giờ.

Trên thực tế, nhiều bản di chúc không được công nhận vì khi xét các điều kiện do pháp luật quy định thì di chúc không hợp pháp. Vậy, di chúc hợp pháp là di chúc có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 630 BLDS 2015 như sau:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, ép buộc;

– Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội; hình thức của di chúc không trái với quy định của pháp luật.

– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện quy định.

– Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép. một lần nữa, cùng ký hoặc đóng dấu. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, di chúc phải được cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký, điểm chỉ của người làm chứng.

2. Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Thứ nhất: Điều kiện năng lực chủ thể

Người lập di chúc từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi khi lập di chúc phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ về việc lập di chúc. Người từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự hoàn toàn có quyền lập di chúc. việc định đoạt tài sản của họ khi lập di chúc không có hiệu lực.

– Thứ hai: Điều kiện về ý chí của người lập di chúc

Người lập di chúc phải tự nguyện lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Đây là một trong những điều kiện bảo đảm di chúc thể hiện ý chí, định đoạt và quyết định của người lập di chúc về việc chuyển tài sản của họ sau khi chết.

– Thứ ba: Điều kiện về nội dung của di chúc

Nội dung di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình, nội dung di chúc phải phù hợp với ý chí của nhà nước và đạo đức xã hội. Nếu di chúc có nội dung trái với pháp luật và đạo đức xã hội thì có thể bị coi là vô hiệu.

– Thứ 4: Điều kiện về hình thức

Pháp luật quy định di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Trong một số trường hợp đặc biệt phải lập di chúc bằng văn bản hoặc bằng văn bản và có công chứng / chứng thực. Tùy từng trường hợp mà pháp luật quy định những điều kiện, thủ tục về hình thức, khi không đáp ứng được những điều kiện về hình thức đó thì di chúc bị coi là vô hiệu.

3. Cách lập di chúc hợp pháp

Để lập di chúc hợp pháp, trước hết cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 630 BLDS 2015 quy định về di chúc hợp pháp đáp ứng 3 yếu tố sau:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, ép buộc;

– Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức của di chúc không trái với quy định của pháp luật.

– Khi lập di chúc có thể chọn một trong các hình thức sau:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng (Người làm chứng cho việc lập di chúc có thể là bất kỳ người nào, trừ những người sau đây: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc; Người người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự);
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Nội dung của di chúc bao gồm những điều sau đây:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên, nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi để lại di sản;
  • Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ (nếu có).
  • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký của người lập di chúc.

4. Mẫu di chúc hợp pháp mới nhất

Dưới đây là mẫu di chúc hợp pháp nhất, nội dung của di chúc được chuẩn hóa theo quy định của pháp luật, bạn đọc có thể tham khảo và dựa vào mẫu dưới đây để viết di chúc hoặc di chúc cá nhân của mình. người nhà mời bạn đọc tham khảo.

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

DI CHÚC

Hôm nay, Ngày … tháng … năm … , tại ………………

Tôi là (ghi rõ họ và tên):…………………….. Sinh ngày: ……/……./……..

CCCD/CMND số:…………..ngày…./…../….tại……………….

Đăng ký thường trú tại: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ………………..

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Sau khi tôi qua đời, toàn bộ di sản thừa kế trên tôi để lại cho con ……… sinh năm………….., CCCD/CMND số:…………do ………..cấp ngày ……….., hiện có hộ khẩu thường trú tại: ..…… được sở hữu toàn bộ.

Khi đó con ……………là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con…………. có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Bản di chúc này do tự tay tôi (………………) viết lại theo ý nguyện của mình. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

Người lập di chúc
(Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

1. Ông: ……………..; Sinh năm: ………………….

CCCD/CMND: số ……….do ……………

cấp ngày ……………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….

2. Bà:………………….; Sinh năm: ………………..

CCCD/CMND: số ………… do ………………

cấp ngày ………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………..và bà…….. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày ….. tháng ….. năm ….., tại địa chỉ:…….. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:

1.Ông: …………………………. Sinh năm: …………….

– CCCD/CMND số …………….. do…………. cấp ngày …………..

– Hộ khẩu thường trú: ……………………………………

2. Bà: …………………………. Sinh năm: ……………….

– CCCD/CMND: số …….. do ……………. cấp ngày ……………

– Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:

I. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:

1.Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ………….., thành phố …………. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ………………….., hồ sơ gốc số: ……………… do UBND………… cấp ngày ……/……/……….

2.Thửa đất số ……….. tại địa chỉ: ……….., thành phố ……… theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: …………….., hồ sơ gốc số: …………. do UBND ……….. cấp ngày ……/……/……….

3.Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ……….., số khung ………, số máy …….., màu sơn…………, đăng ký đứng tên …………

4.Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe ……., số khung …….., số máy…….., màu sơn …….., đăng ký đứng tên ……………..

Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con…

II. Người được hưởng di sản

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:

1. Con trai: ………………….. sinh ngày ……………

CCCD/CMND số: ……………….. do …………….. cấp ngày……/…./……..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………

2. Con gái: ………………. sinh ngày…………………..

CCCD/CMND số: ……….. do …………. cấp ngày……/…./……..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.

Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.

Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.

III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc

Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.

Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông……… bà………. sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.

Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.

IV. Cam đoan của người lập di chúc.

– Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

– Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

– Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc này gồm …… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC
(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

1. Ông: ……………….; Sinh năm: …………………..

CCCD/CMND: số ………. do Công an thành phố ……………

cấp ngày …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

2. Bà:………………….; Sinh năm: ………………………

CCCD/CMND: số ………… do Công an thành phố ………………

cấp ngày ……………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………..và bà…….. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC
(Ký và ghi rõ họ tên)

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *