Kiến Thức

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động như thế nào?

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động năm 2022 là bao nhiêu? Trong môi trường làm việc, để giữ gìn trật tự, lề lối làm việc của cán bộ, công nhân viên, mỗi cơ quan, tổ chức đã ban hành nội quy lao động không thể không nhắc đến kỷ luật lao động trên cơ sở kỷ luật lao động. trên đây Bộ luật lao động 2019. Có bao giờ bạn thắc mắc về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động khi vi phạm nội quy của tổ chức? Mời bạn đọc bài viết sau đây của chúng tôi.

Quy định của pháp luật về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động?

Trên thực tế, có những hành vi vi phạm nội quy lao động thì sẽ bị xử phạt ngay, nhưng có những hành vi chỉ sau này mới phát hiện ra thì có bị xử lý kỷ luật lao động không? Vì vậy, pháp luật đã quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, các cơ quan, tổ chức phải căn cứ để áp dụng hình thức xử lý phù hợp.

Có thể hiểu thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là khoảng thời gian từ khi bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm đến thời điểm hiện tại.

2. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật lao động?

Căn cứ Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được xác định là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, làm lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

Ngoài ra, luật cũng quy định có thể kéo dài thời hiệu trong trường hợp hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng chưa quá 60 ngày thì được gia hạn xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày. kể từ ngày hết thời hạn trên.

Khi có quyết định xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động phải ra quyết định bằng văn bản trong thời hạn quy định.

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là gì?

3. Những hình thức xử lý kỷ luật lao động

Bởi trên thực tế, trên thị trường lao động có các ngành nghề khác nhau, tính chất của từng công việc và hậu quả của việc vi phạm kỷ luật cũng khác nhau nên cần áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với từng mức độ. mức độ vi phạm.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 4 hình thức xử lý kỷ luật lao động. Căn cứ Điều 124 Bộ luật lao động 2019 quy định các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm:

– Khiển trách.

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

– Sự từ chức.

– Cách chức.

4. Trình tự xử lý kỷ luật lao động?

Người sử dụng lao động và người lao động cần lưu ý và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo Điều 70 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP như sau:

– Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm vi phạm, người sử dụng lao động lập biên bản và thông báo cho tổ chức đại diện của người lao động tại thời điểm vi phạm. cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi. Trường hợp sau khi người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì phải thu thập chứng cứ để chứng minh lỗi của người lao động.

– Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 123 của Bộ luật lao động, người sử dụng lao động họp xử lý kỷ luật lao động như sau:

+ Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động. xử lý kỷ luật lao động, các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động sẽ được xử lý đối với các bên phải tham gia cuộc họp theo quy định, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước cuộc họp;

+ Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự cuộc họp theo quy định, phải xác nhận việc tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong những thành phần phải tham dự không thể đến họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận thay đổi thời gian, địa điểm họp; nếu hai bên không thoả thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm gặp mặt;

+ Người sử dụng lao động họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo theo quy định. Trường hợp một trong các thành viên phải dự họp không xác nhận tham dự hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp để xử lý kỷ luật lao động.

Trong cuộc họp, mọi nội dung về xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của những người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không thực hiện. Khi ký biên bản, người ghi biên bản ghi rõ họ tên và lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *