Kiến Thức

Tòa án nhân dân tối cao là gì?

Tòa án nhân dân tối cao là một trong những cấp tòa án. Vậy, Tòa án nhân dân tối cao là gì? Chức năng và cơ cấu của Tòa án nhân dân tối cao là gì?

Quy định về Tòa án nhân dân tối cao

1. Tòa án nhân dân tối cao là gì?

Theo quy định tại Điều 2 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Chức năng của Tòa án nhân dân tối cao

Chức năng của Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tối cao còn có các nhiệm vụ sau đây:

 • Giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định.
 • Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.
 • Xe lửa; bồi dưỡng thẩm phán, hội thẩm và các chức danh khác của tòa án nhân dân.
 • Quản lý Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự về tổ chức theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan, bảo đảm tính độc lập giữa các Tòa án.
 • Trình Quốc hội dự án luật, dự thảo nghị quyết; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự thảo pháp lệnh, nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao

– Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao bao gồm:

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
Bộ máy giúp việc;
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

– Tòa án nhân dân tối cao có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức, viên chức và người lao động khác.

4. Chán Tòa án nhân dân tối cao

 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước.
 • Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
 • Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

5. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

– Số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không ít hơn mười ba người và không quá mười bảy người; trong đó có Chánh án, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Theo quy định của pháp luật tố tụng, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;
 • Ban hành nghị quyết hướng dẫn Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật;
 • Tuyển chọn các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, được tổng hợp, phát triển thành án lệ, tiền lệ để các Tòa án nghiên cứu, vận dụng trong xét xử;
 • Thảo luận, cho ý kiến ​​vào báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của Tòa án nhân dân trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước;
 • Cho ý kiến ​​về dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội;
 • Thảo luận, cho ý kiến ​​về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật giữa Tòa án nhân dân tối cao với các cơ quan có liên quan theo quy định. quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

– Cuộc họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự; Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên tán thành.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khi thảo luận và thông qua nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân. Tối cao.

– Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là quyết định cao nhất, không bị kháng nghị.

6. Án phí

Khi tòa án xét xử các vụ án, các bên sẽ phải nộp án phí.

XEM THÊM TẠI: https://metaboliccookingreviews.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *